понеделник, јануари 27, 2020

Колку сте задоволни од работата на:

Министерство за одбрана

Министерство за внатрешни работи

Министерство за надворешни работи

Министерство за финансии

Министерство за здравство

Министерство за правда

Министерство за транспорт и врски

Министерство за економија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Министерство за информатичко општество и администрација

Министерство за труд и социјална политика

Министерство за образование и наука

Министерство за култура

Министерство за животна средина и просторно планирање

Локалната самоуправа