За нас

Анкетите објавени на rejting.mk не користат методологија која што ја користат агенциите за истражување на јавното мислење во Република Македонија.

Примерокот во анкетите е составен врз основа на нашите и читателите на други содржини на интернет и не гарантираат за точноста на расположението на граѓаните генерално туку само за корисниците на интернет кои што гласаат на нашите анкети.

Гарантираме дека не се врши манипулација или менување на реалните резултати од гласањето и дека сите интернет корисници имаат еднакви можности да го кажат своето мислење на поставените прашања во анкетите. На нашите анкети не може да се гласа по два пати ниту може на било кој друг начин да се влијае на резултатите.